visit our location:
11. Krajiške divizije 49, 11090 Beograd
Opening Hours:
Mon-Fri 8am-5pm
Send us mail
office@akvatorija.rs
Phone Number
064 34 33 031
Kontakt

Slobodan Zlatković

Dr Slobodan ZlatkovićSlobodan Zlatković je diplomirani biolog i specijalista biologije mikroorganizama, sa 22 godine iskustva u oblasti hidrobiologije, monitoringa i upravljanja slatkovodnim i kopnenim ekosistemima, i ekološkog planiranja.

 • Član Tehničke komisije Ministarstva zaštite životne sredine (i pravnih prethodnika) za ocenu studija o proceni uticaja projekata i aktivnosti na životnu sredinu, sa 86 studija do sada
 • Član Komisije Ministarstva zaštite životne sredine (i pravnih prethodnika) za tehnički pregled i prijem objekata vodne i energetske infrastrukture
 • Učestvovao u proceni biodiverziteta reka Dunav, Sokobanjska Moravica, Gradašnica, Begej i akumulacije Bovan, kao i manjih vodenih tokova na planini Bjelasica.
 • Učestvovao u proceni biodiverziteta kopnenih staništa planina Ozren i Bjelasica, kao i naselja Dolovo i Mramorak
 • Član španskog, holandskog, belgijskog i portugalskog mikrobiološkog društva
 • Učesnik u dvadeset COST akcija
 • Učesnik na domaćim konferencijama iz oblasti kvaliteta i monitoringa voda, i upravljanja vodnim resursima
 • Šestogodišnje radno iskustvo u sektoru Vodovoda i kanalizacije i petogodišnje radno iskustvo u državnoj administraciji
 • Recenzent u šest međunarodnih časopisa i četiri konferencije iz oblasti upravljanja vodnim resursima, monitoringa voda i savremenih tretmana otpadnih voda
 • Ad hoc ekspert i recenzent za COST akcije iz oblasti ,,Nauka o Zemlji i srodne nauke o životnoj sredini – hidrologija, vodni resursi; Biološke nauke – ekologija“
 • Usavršavao se u Nemačkoj, Turskoj, Češkoj, Švedskoj, Albaniji, Hrvatskoj, Grčkoj i Italiji u oblasti kvaliteta i monitoringa voda, upravljanja vodnim resursima i ekološkog planiranja
 • Učesnik administrativnog projekta ,,Podizanje kapaciteta Republičke Direkcije za vode“
 • Učesnik u izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana opštine Sokobanja
 • Član grupe ’’Watershed and River Basin Management’’ u International Water Association
 • Autor je trideset i tri stručna i naučna rada